Volná pracovní místa, Jobs Robot

O 10-30% vyšší platy
Neveřejné nabídky práce

O 10-30% vyšší platy
Neveřejné nabídky práce

Volná pracovní místa, Jobs Robot

Smluvní podmínky Jobs Robota 248.cz

Naposledy upraveno: 24. dubna 2020

248.cz vás vítá!
Děkujeme vám za používání našeho Jobs Robota.

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Vyhledávání poskytuje Jobs Robot 248.cz pomocí "Search Engine 248.cz".
Prohlašujeme že Jobs Robot 248.cz (vyhledávač volných pracovních) míst 248.cz NENI inzertní služba. "Search Engine 248.cz" hleda volná pracovní místa primo na www strankach potenciálních zaměstnavatelů, které jsou veřejně přístupné. "Search Engine 248.cz" indexuje obsah webových stránek a zobrazuje výsledky vyhledávání.

V případě, že chcete zakázat indexování vašeho webu "Search Engine 248.cz", přidejte do souboru robots.txt následující kód:
User-agent: 248cz
Disallow: /

V případě, že chcete omezit indexování určité stránky vašeho webu "Search Engine 248.cz", přidejte do kodu stránky následující kód komentář:
"248nofollow"

Využívání služeb
Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů pro omezení exportu a opětovného exportu. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.
Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo jiný pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky či oznámení, které se v našich službách zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.
Ve službách se zobrazuje i obsah, který nepatří 248.cz. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální a splňuje naše zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah prověřujeme.
V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.

Váš obsah v našich službách
Pokud odesíláte svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, můžeme váš názor či návrh využít, aniž by vůči vám vznikl jakýkoli závazek.
248.cz vám uděluje osobní, platnou nebo bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání služeb "Search Engine 248.cz". Žádnou část našich služeb nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy k tomu máte od 248.cz písemné povolení.

Změny služeb a jejich ukončení
Používání našich služeb můžete kdykoli ukončit. 248.cz vám také může poskytování služeb kdykoli pozastavit.

Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti
Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.
248.CZ ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v dodatečných podmínkách. Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

Odpovědnost za naše služby
Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese 248.CZ Ani její dodavatelé či distributoři odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.
V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost 248.CZ A jejích dodavatelů a distributorů za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili (nebo na opětovné poskytování služeb, pokud se pro tuto možnost rozhodneme).
Ve všech případech platí, že 248.CZ Ani její dodavatelé či distributoři neponesou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

Používání našich služeb firmami Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. 248.cz, její pobočky, představitele, zástupce a zaměstnance ochráníte před a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů 248.cz popisují, jak při používání služeb zacházíme s vašimi osobními údaji a jak chráníme vaše soukromí. Použitím našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že 248.cz může tyto údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat.
1) Na webové stránce 248.cz mohou být zobrazeny prvky společnosti Google Inc. a pro sledování efektivity je do zdrojového kódu vložen nástroj Google Analytics stejné společnosti.
2) Nástroj Google Analytics a Google Adsense využívá pro svou funkci soubory cookies, které se mohou zapisovat do Vašeho počítače. Prostřednictvím těchto souborů se však neshromažďují žádné osobní informace, jako je poštovní, doručovací nebo e-mailová adresa. Záznamy obsahují standardně sledované údaje, jako je IP adresa počítače, datum a čas, používaný operační systém a typ internetového prohlížeče. Údaje o chování uživatelů zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka a poté jsou tato data zneškodněna.
3) Soubory cookie, které výše zmíněné nástroje využívají nepoškozují hardware či software počítače či mobilního telefonu a jsou k zobrazení prostřednictvím standardních textových editorů, jako je například Poznámkový blok či aplikace k tvorbě a editaci textu z dílny www.openoffice.org . Tyto soubory neobsahují žádný škodlivý kód či části takových kódů nebo programů či jakýkoliv jiný materiál, který není v souladu s dobrými mravy, Ústavou České republiky a platnými nařízeními Evropské unie. Provozovatel webové stránky zejména při zpracování a užívání osobních informací návštěvníků 248.cz respektuje práva uživatele sítě internet definovaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
4) Provozovatel webové stránky se zavazuje, že nebude, a nedovolí ani žádné potenciální třetí straně, používat službu pro sledování či shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet a nebude při používání této služby osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky 248.cz s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje. Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky 248.cz s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje.
5) Máte možnost prostřednictvím konfigurace nastavení Vašeho prohlížeče používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce webové stránky jsou použitelné i bez cookies.
6) Toto Prohlášení o ochraně údajů je platné k 01.01 2020

Reklamační řád pro zákazníky služeb 248.cz Kontaktní adresu pro zasílání reklamací naleznete na kontaktní stránce.
V případě , že výrobce reklamaci uzná bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.
Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
Byla-li reklamace í v zákonné lhůtě vyřízena výměnou služby za jinou, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Informace o těchto podmínkách
Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.
Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.
Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a 248.cz. Neudělují práva žádným třetím stranám.
Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).
Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.
Provozovatel webové stránky 248.cz : "Search Engine 248.cz" Viktor Nagnibeda, IČO 74619438
Informace o způsobech, jak kontaktovat 248.cz, naleznete na kontaktní stránce.